ابتدا می بایست محل مورد استفاده دست خشک کن را مشخص نمایید :

1 - منزل ، مطب و محل های با تردد کم (حداکثر 30 بار در روز)

2 - شرکت ها و ادارات ، بانکها ، مطب و ...   با تردد متوسط (حداکثر 200 بار در روز)

3 - ادارات و سازمان ها با تردد بالا (مانند شهرداری ، بیمارستان ها و مراکز عمومی) تا 1000 بار تردد در روز

*  پیشنهاد میشود در محل هایی استفاده زیاد است به علت اینکه معطلی و یا صف ایجاد نشود تعداد دستگاه ها بیشتر شود. 

- منزل : جهت استفاده در منزل نیاز به دستگاه های کم مصرف و با قیمت مناسب می باشد

محصولات پیشنهادی :
محصولات پیشنهادی برای شرکت های کم تردد : در این مکان ها صدای دستگاه مساله مهمی می باشد
محصولات پیشنهادی ادارات با تردد بالا : در این مکان ها نیاز به خشک کردن دست با سرعت بالاتر نیاز می باشد با توان کاری بالا و بدنه مقاوم