مدیریت پسماند پزشکی

مدیریت پسماند پزشکی

الزمات و دستورالعمل های تخصصی مرکز سلامت و محیط کار

 

تهیه شده در مرکز سلامت و محیط کار  می باشد

 

سرفصل های این فایل آموزشی :

- طبقه یندی پسماند پزشکی

- خطرات مرتبط با عدم مدیریت پسماند پزشکی

- ارتقاع و بهبود وضیعیت مدیریت پسماند

- قوانین و مقررات پسماند پرشکی

- تولید پسماند 

- برنامه ریزی برای مدیریت پسماند

- کار گروه مدیریت پسماند و تعیین مسئولیت ها

- بهداشت ایمنی کار درمانی

- بهداشت و ایمنی کار خدماتی

- تعریف و طبقه بندی پسماند پزشکی

- خطرات محیط زیستی

- اجزا مدیریت پسماند

- رنگ ظروف نگهداری پسماند ها (پسماند عفونی : سطل زباله زرد  -  پسماند شیمیایی و دارویی : سطل زباله سفید یا قهوه ای  -  پسماند عادی : سطل زباله آبی )

- گزارش دهی حوادث

و ..... 

 

دانلود مقاله راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط

 

دانلود مقاله راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی 

..