دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت (اتاق عمل)

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت (اتاق عمل)

الزامات بیمارستانی در دستورالعملی در خصوص یکسان سازی عملکرد پیشگیری و کنترل عفونت در مراکز/بیمارستانهای دولتی و
غیردولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است
..